ارتقاء محصول

تمامی محصولات نرم افزاری تولیدی ما امکان ارتقاء داشته و شما می توانید با پرداخت هزینه ارتقاء، محصول خود را با نسخه جدید تعویض نمایید.

هزینه ارتقاء برابر با مابه التفاوت قیمت محصولات نمی باشد. جهت اطلاع از هزینه های ارتقاء، بخش «ارتقاء» فروشگاه را مشاهده نمایید.

CD محصول قبلی به همراه سایر متعلقات احتمالی، می بایست جهت ارتقاء به ما عودت داده شود.

هزینه های احتمالی عودت نسخه قبلی و ارسال نسخه جدید بر عهده مشتری می باشد.

مشتریانی که قرارداد پشتیبانی طلایی خریداری کرده اند، برای ارتقاء محصول خریداری شده نیاز به پرداخت هزینه ندارند.