تغییر خدمات پشتیبانی

بنا بر بررسی نیاز مشتریان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ ارائه تمام خدمات پشتیبانی تنها به مشتریانی که اقدام به تهیه قرارداد پشتیبانی نموده اند، صورت خواهد گرفت و از ارائه پشتیبانی به سایر مشتریان معذور خواهیم بود. لذا مشتریان قدیمی نیز در صورت نیاز به پشتیبانی می بایست اقدام به خرید یکی از خدمات پشتیبانی نمایند.

به جهت رضایت مشتریان و از آنجا که مشتریان اخیر این شرکت در هنگام خرید، از این موضوع اطلاع نداشته اند، به خریداران از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تا تاریخ این تغییر پشتیبانی تلفنی کما فی السابق بصورت رایگان و پشتیبانی اینترنتی بصورت رایگان ارائه می گردد.