روتاری چیست؟

روتاری عبارتست از سرویسی مخابراتی که توسط آن، یک خط اصلی تعریف می شود و در صورت اشغال بودن آن، تماس گیرنده به خطوط دیگر زیرمجموعه آن منتقل می گردد. بدین صورت که یک شماره به مخاطبین معرفی می گردد ولی در اصل این شماره شامل بعنوان مثال ۵ خط و ۵ شماره دیگر است که امکان مکالمه ۵ نفر را بصورت همزمان بدون اشغالی فراهم می کند. در صورتی که فرد دیگری با همین شماره تماس گرفته باشد به صورت خودکار خط دیگری در شرکت زنگ میخورد. بعنوان مثال، در تبلیقات شرکت ها یک شماره ارائه میگردد و جلوی آن شماره تلفن مثلا عبارت ۱۰ خط درج میگردد.

برای داشتن چندین خط تنها با یک شماره شهری می بایست تعدادی خط از مخابرات با پیش شماره های یکسان خریداری نموده و از مخابرات درخواست راه اندازی سرویس روتاری کنیم. سپس یکی از شماره ها به عنوان شماره اصلی (سر گروه) معرفی می شود. در این حالت خط سر گروه توسط مشتری مشخص شده و پس از آن تمام تماس های دریافتی ابتدا بر روی خط سر گروه و در صورت اشغال بودن آن به صورت پی در پی به خط های بعدی منتقل خواهد شد و دیگر خطوط موجود نیز قابلیت دریافت تماس مستقیم و سپس انتقال پی در پی به خطوط زیر دستی را دارا می باشد.

در بعضی از مراکز مخابراتی میتوان تنظیم نمود در صورت تماس از هر یک از خطوط با بیرون از سازمان بر روی نمایشگر تلفن مقصد شماره خط سر گروه نمایش داده شود . که به آن سرویس ویژه دو طرفه میگویند .