ارتقاء نرم افزار تماس

ارتقاء تلفن گویای تماس

شیوه ارتقاء

برای این منظور می بایست پس از سفارش و تسویه حساب، CD محصول به همراه سایر متعلقات، برای ما ارسال شود. پس از دریافت محصول جدید برایتان ارسال خواهد شد.

ارتقای ۱ به ۲

  • با این ارتقاء محیط نرم افزار برای شما بصورت کاملا فارسی در خواهد آمد.

ارتقای ۱ به ۲ سری چند خط

  • با این ارتقاء محیط نرم افزار برای شما بصورت کاملا فارسی در خواهد آمد.
  • قابلیت استفاده همزمان از ۸ مودم برای شما فراهم خواهد شد.
  • امکان زمانبندی نحوه پاسخگویی را خواهید داشت.

ارتقای ۲ به ۲ سری چند خط

  • قابلیت استفاده همزمان از ۸ مودم برای شما فراهم خواهد شد.
  • امکان زمانبندی نحوه پاسخگویی را خواهید داشت.

ارتقای ۱ سری چند خط به ۲ سری چند خط

  • با این ارتقاء محیط نرم افزار برای شما بصورت کاملا فارسی در خواهد آمد.

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/toobasof/public_html/wp-content/themes/makery/woocommerce/single-product/meta.php on line 13

نظر

هنوز مروری وجود ندارد