شرکت در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۶

ایران تلکام Iran Telecom 2016شرکت طوبی پس مدتی عدم حضور در نمایشگاه های بین المللی، مجددا حضور خود را شرکت در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ با ارائه طرح هایی بسیار جذاب ارائه کرده است. امید است بتوانیم جلب رضایت مشتریان را بنماییم.