شماره حساب فناوری اطلاعات طوبی

بانک ملی (سیبا):

صاحب حساب: عبدالحسین متفقهی

شماره حساب: ۰۱۰۲۷۸۸۰۴۰۰۰۷

شماره کارت: ۸۵۵۳-۷۱۸۱-۹۹۷۱-۶۰۳۷

شماره شبا: IR57 0170 0000 0010 2788 0400 07

 

بانک ملت (جام):

صاحب حساب: فناوری اطلاعات طوبی

شماره حساب: ۵۴۸۳۳۶۲۱۵۹

شماره کارت: ۵۲۲۹-۷۴۸۸-۳۳۷۸-۶۱۰۴

شماره شبا: IR28 0120 0000 0000 5483 3621 59