کاهش تعرفه قراردادهای پشتیبانی

بدینوسیله به اطلاع می رساند در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان عزیز نرخ خدمات قراردادهای پشتیبانی کاهش یافته است.

بر این اساس نرخ این خدمات از ۱۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت داشته است. همچنین تغییراتی در خدمات ارائه شده داده شده است تا تناسب بیشتری میان هزینه پرداختی و خدمات دریافتی برقرار شود. در این راستا بیشترین بهره به مشتریان شهرستانی تعلق گرفت که با کاهش شدید ۷۰ درصدی خدمات پشتیبانی سعی شده است رضایت بیشتری سهم این عزیزان شود.

می توانید نظرات خود را در این رابطه در پایین همین صفحه درج نمایید.