ساخت ضبط مکالمات

دستگاه ضبط مکالمات تلفنی بر روی کامپیوتر با قابلیت ضبط همزمان ۶۴ خط توسط گروه نرم افزار طوبی تولید شد.