دریافت لوح نوآوری

سیستم ضبط مکالمات «هامان» موفق به دریافت لوح نوآوری از پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال شد.