دریافت لوح نوآوری

برای دومین بار محصول تماس موفق به دریافت لوح محصول نوآورانه در سومین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال گردید.