دریافت لوح فناوری

برای سومین بار محصول تماس موفق به دریافت لوح محصول فناورانه در چهارمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال گردید.لوح تقدیر محصول فناورانه