تماس محصول نوآورانه شناخته شد.

در دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال، بسته نرم افزاری تماس توانست لوح تقدیر محصول نوآورانه را از آن خود کند.